Hoppa till sidans innehåll

Spelregler


Fastställda av Badminton World Federation (det internationella badmintonförbundet).

 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Definitioner

§ 1             Bana och utrustning

§ 2             Boll

§ 3             Test av bollhastighet

§ 4             Racket

§ 5             Godkänd utrustning

§ 6             Lottning

§ 7             Poängsystem

§ 8             Byte av sida

§ 9             Serve

§ 10            Singelspel

§ 11            Dubbelspel

§ 12            Serverute-fel

§ 13            Fel

§ 14            Let

§ 15            Boll som inte är i spel

§ 16            Fortsatt spel, olämpligt uppträdande och bestraffningar

§ 17            Tävlingsledning och regeltolkningar.

 

Den svenska översättningen följer BWF:s engelska version vad gäller paragraf- och punktindelning samt disposition av respektive stycken. Däremot presenteras reglerna med den layout och de grafiska stilar som Badminton Sweden har tagit fram för förbundets alla regler och bestämmelser.

 

Samtliga referees och domare bör naturligtvis ta del av BWF:s engelska originalversion. Den uppdateras inför varje säsong av BWF. Badminton Sweden eftersträvar att hålla den svenska översättningen uppdaterad.

 

Några av paragraferna och punkterna har förtydliganden skrivna av Badminton Sweden och finns ej med i den engelska originalversionen. Dessa förtydliganden är skrivna med kursiv stil.

  

Definitioner

                     

Spelare - Person som spelar badminton.

Match - Tävling i badminton mellan två  motståndarsidor bestående av en eller två spelare.

Singel - En match där det är en spelare på vardera sidan om nätet.

Dubbel - En match där det är två spelare på vardera sidan om nätet.

Servande sida - Den sida som har rätt att serva.

Mottagande sida - Den sida som befinner sig på andra sidan nätet emot den servande sidan.

Bollduell - En sekvens av ett eller flera slag som inleds med en serve, till dess att bollen upphör att vara i spel.

Slag  - En framåtgående rörelse av spelarens racket.

 

 

§ 1     Bana och utrustning

 

1.1     Banan ska vara en rektangel och upplinjerad med 40 mm breda linjer som i

          figur A.

1.2     Linjerna som visar badmintonbanan ska vara lätta att urskilja och helst

          vara målade vita eller gula.

1.3     Alla linjer ingår i det område eller den ruta de begränsar eller bildar.

1.4     Nätstolparna ska vara 1,55 m höga räknat från golvets yta och ska förbli

          lodräta när nätet är sträckt enligt regel 1.10. Stolparna eller deras stöd får

          inte vara utskjutande in på banan.

1.5      Stolparna skall vara placerade på sidolinjerna för dubbel som visas i

          figur A oavsett om det spelas singel eller dubbel.

1.6      Nätet ska vara framställt av fint, mörkfärgat och jämntjockt garn med en

          maskvidd av minst 15 och högst 20 mm.

1.7      Nätet ska vara 760 mm djupt och minst 6,1 meter brett.

1.8      Övre kanten på nätet ska vara kantad med ett 75 mm brett dubbelvikt vitt

          band med en lina eller vajer som löper genom bandet. Bandet skall vila på

          linan eller vajern.

1.9      Linan eller vajern ska spännas stadigt jäms med toppen av nätstolparna.

1.10    Nätets överkant ska vara på 1,524 meters höjd över golvytan i banans mitt

          och på 1,55 meters höjd över sidolinjerna för dubbel.

1.11    Det får inte finnas något avstånd mellan nätändarna och nätstolparna. Om

          det är nödvändigt måste hela nätändan förankras vid nätstolparna.

 

§ 2      Boll

 

2.1      En badmintonboll kan vara tillverkad av naturliga och/eller syntetiska

          material. Oavsett vilket material bollen är gjord av ska dess

          flyktegenskaper likna de som en naturlig fjäderboll har, dvs med en botten

          av kork som är överdragen med ett tunt lager skinn.

2.2      Fjäderbollar

2.2.1   Bollen ska ha 16 fjädrar fastsatta i korken.

          Engelskans ”the base” är i svenskt badmintonvokabulär benämnt ”korken”.

2.2.2   Fjädrarna skall mätas från fjädertoppen till ovansidan av korken. Alla

          fjädrar ska ha samma längd. Denna längd kan variera mellan 62 och

          70 mm.

2.2.3   Fjädertopparna ska bilda en cirkel med en diameter mellan 58 och 68 mm.

2.2.4   Fjädrarna ska vara stadigt sammanbundna med tråd eller annat lämpligt

          material

2.2.5   Korken ska ha en diameter från 25 till 28 mm och vara rundad i botten.

2.2.6   Bollen ska väga mellan 4,74 och 5,50 gram.

 

2.3      Bollar utan naturliga fjädrar

2.3.1   Kjolen, eller imitationen av fjädrar i syntetiskt material, ersätter de

           naturliga fjädrarna.

2.3.2    Korken är beskriven i regel 2.2.5.

2.3.3    Mått och vikt ska vara som i 2.2.2, 2.2.3 och 2.2.6.

           Beroende på skillnaden i densitet och egenskaper i syntetiskt material

           jämfört med fjädrar kan en variation på upp till 10 procent accepteras.

 

2.4       Under förutsättning att inga ändringar görs i bollens utseende, hastighet

           och flykt, kan modifieringar av ovan nämnda föreskrifter göras av ett

           nationellt förbund (i vårt fall Badminton Sweden) på orter där atmosfäriska

           förhållanden på grund av höjd eller klimat gör att den normala bollen är

           olämplig.

 

§ 3      Test av bollhastighet

 

3.1       För att provslå en boll ska en spelare använda ett väl genomfört

           underhandsslag där bollen ska träffas rakt över baslinjen. Bollen ska slås

           snett uppåt och parallellt med sidolinjen.

3.2      En boll med korrekt hastighet ska landa mellan 530 och 990 mm innanför

          den andra baslinjen (figur B).

 

§ 4       Racket

 

4.1       Racketen består av en ram med en längd som ej får överstiga 680 mm

           och en bredd som ej får överstiga 230 mm samt huvuddelar som beskrivs

           i punkterna 4.1.1 till 4.1.5.

4.1.1    Greppet är den del av racketen som spelaren håller i.

4.1.2     Den strängade ytan är den del, vilken spelaren avser att träffa bollen

            med.

4.1.3     Rackethuvudet avgränsar den strängade ytan.

4.1.4     Skaftet sammanbinder greppet med huvudet (se även Regel 4.1.5).

4.1.5     Rackethalsen (i förekommande fall), är den del av racketen som 

            sammanbinder skaftet med rackethuvudet.

 

4.2        Den strängade ytan

4.2.1     Badmintonracketens slagyta ska vara platt och bestå av ett mönster av

            korsade strängar fastsatta i en ram och antingen vara flätade eller

            fastsatta, där de korsas. Strängarnas mönster ska huvudsakligen vara

            likformigt och i synnerhet inte vara mindre tätt i centrum än i någon

            annan del.

4.2.2     Den strängade ytan får ej vara längre än 280 mm och ej bredare än

            220 mm. Emellertid får strängarna utökas till den yta som annars skulle

            vara rackethalsen, förutsatt att:

4.2.3     bredden av den utökade strängade ytan ej överstiger 35 mm och

4.2.4     att den totala längden av den strängade ytan ej överstiger 330 mm.

 

 

4.3         Racketen

 

4.3.1     Racketen ska vara fri från fastsatta detaljer och utskjutande delar andra 

            än de som endast och specifikt är till nytta för att begränsa eller

            förhindra påfrestning eller vibration, eller för att fördela vikten, eller för

            att säkra skaftet genom en rem till spelarens hand och som är rimliga i

            storlek och placering för sådana ändamål och

4.3.2     racketen ska vara fri från varje anordning, som kan göra det möjligt för 

            en spelare att väsentligt ändra racketens form.

 

§ 5        Godkänd utrustning

 

Badmintonton World Federation (BWF) är beslutande instans om racket, boll 

och utrustning eller prototyper som används i badmintonspelet fyller kraven   

enligt ovanstående definitioner. Sådant beslut kan fattas på BWF:s eget initiativ   

eller efter ansökan från vilken part som helst, som har ett godtagbart intresse av 

det. Detta inkluderar även samtliga spelare, funktionärer, tillverkare av             

badmintonutrustning eller nationella förbund eller medlemmar i ett nationellt        

förbund.

 

§ 6         Lottning

 

6.1       Innan spelet börjar ska lottning genomföras och den sida som vinner

            lotten, ska välja enligt regel 6.1.1 eller 6.1.2:

6.1.1     att serva eller mottaga först.

6.1.2     att välja sida.

 

6.2        Den sida som förlorar lotten utför därefter det återstående valet.

             Förtydligande: Om den som vinner lottdragningen väljer sida, så ska den

             andra spelaren/det andra paret välja att serva eller att inte serva.

 

 

§ 7        Poäng system

 

7.1         En match ska spelas i bäst av tre set, om inget annat bestämts.

 

7.2         Den sida som först når 21 poäng vinner ett set, med undantag för regel

              7.4 och 7.5 nedan.

 

7.3         Den sida som vinner en bollduell får en poäng. En sida vinner en duell

             om mottagarsidan begår ett fel eller om bollen inte längre är i spel därför

             att den vidrör golvet på  motståndarens planhalva.

 

7.4         Om ställningen blir 20 lika, vinner den sida som först uppnår en

              tvåpoängs ledning i det setet.

 

7.5         Om ställningen blir 29 lika, vinner den sida som vinner den 30:e poängen

              i det setet.

 

7.6          Den spelare/det par som vinner ett set skall serva först i nästa set.

 

 

§ 8        Byte av sidor

 

8.1        Spelarna skall byta sida:

8.1.1     efter första set,

8.1.2     efter andra set, om det blir ett tredje set, och

8.1.3     i tredje set när en sida först når 11 poäng.

 

8.2        Om sidbyte ej sker enligt regel 8.1, skall det göras det så snart misstaget

             upptäcks och bollen inte är i spel. Den aktuella ställningen ska inte

             ändras.

 

 

§ 9        Serve

 

9.1        Vid en korrekt serve:

9.1.1     får ingen sida fördröja avgivandet av serven när bägge sidor intagit

            sina positioner. När rackethuvudet inte längre rör sig bakåt (Regel 9.2)

            anses varje fördröjning med att avge serven som otillåten fördröjning av

            spelet.

9.1.2     ska servare och mottagare stå i diagonalt motsatta serverutor utan att

            stå på eller nudda vid linjerna till dessa rutor.

9.1.3     ska någon del av servarens och mottagarens bägge fötter ha kontakt

            med samma punkt på golvet från det att serven inleds (Regel 9.2) till

            dess att den är avgiven (Regel 9.3).

9.1.4     ska servarens racket träffa korken på bollen först.

             Förtydligande: Det är alltså inte en korrekt serve om racketen

             träffar korken och fjädrarna samtidigt.

9.1.5     ska hela bollen vara under servarens midja när bollen träffas av 

            servarens racket.

            Midjan anses vara en tänkt linje runt kroppen, i höjd med servarens

            nedersta revben.

9.1.6     ska skaftet på servarens racket peka nedåt när bollen träffas.

            Förtydligande: Det är alltså rackethuvudet som ska peka nedåt.

9.1.7     ska rörelsen av servarens racket fortsätta framåt från starten på serven

            (Regel 9.2) till dess att serven är avgiven (Regel 9.3).

9.1.8     ska bollens flykt vara uppåtgående från servarens racket och passera

            över nätet så att den, om den inte hindras, landar i mottagarens

            serveruta (på eller inom linjerna).

9.1.9     får servaren inte missa bollen vid ett försök att serva.

 

9.2        När spelarna är klara för att serva respektive mottaga serven, är den

            första framåtgående rörelsen hos servarens racket starten på serven.

 

9.3        När serven har startat (Regel 9.2), är serven avgiven när bollen träffas

            av servarens racket eller, vid ett försök att serva, servaren missar bollen.

 

9.4        Servaren skall inte serva förrän mottagaren är redo att ta emot serven.

            Mottagaren ska dock anses ha varit klar att ta emot serven om han/hon

            gör ett försök att returnera serven.

 

9.5        I dubbelspel, när serven avges (Regel 9.2, 9.3), får respektive

            medspelare inta valfria positioner inom respektive planhalva, förutsatt att

            de inte skymmer servaren eller servemottagaren.

 

 

§ 10       Singelspel

 

10.1        Serve- och mottagarrutor

10.1.1     Spelare ska serva från höger ruta när ett set inleds och när servaren

              har ett jämt antal poäng i det setet. Likaså ska servemottagaren stå i sin

              högra ruta för att motta serven vid jämna poäng.

10.1.2     Spelare ska serva från sin vänstra ruta när han/hon har ett ojämnt

              antal poäng i setet. Likaså ska servemottagaren stå i sin vänstra

              ruta då han/hon ska motta serven vid ojämna poäng.

 

10.2         Spelordning och placering på banan

               I en bollduell ska bollen slås växelvis av servaren och mottagaren från

               valfri plats på spelarens sida av nätet, till dess att bollen inte längre är i

               spel (Regel 15).

 

10.3        Poäng och serve

10.3.1     Om servaren vinner en bollduell (Regel 7.3), får servaren en poäng. 

              Servaren ska nästa gång serva igen från den andra serverutan.

10.3.2     Om mottagaren vinner en bollduell (Regel 7.3), får mottagaren en

              poäng. Mottagaren blir den som servar nästa gång.

 

§ 11       Dubbelspel

 

11.1        Serve- och mottagarrutor

11.1.1     Spelare på den servande sidan ska serva i höger ruta när setet inleds

              och när den servande sidan har ett jämt antal poäng i det setet.

11.1.2     Spelare på den servande sidan ska serva i vänstra rutan när den

              servande sidan har ett ojämnt antal poäng i setet.

11.1.3     Spelaren på mottagarsidan som servade senast ska stå i samma

              serveruta där spelaren senast servade. Omvänt mönster gäller för

              partnern.

11.1.4     Spelaren på mottagarsidan som står i rutan diagonalt mot servaren ska

              vara mottagare.

11.1.5     Spelare ska inte byta serverutor förrän de vinner en poäng och innehar

              serven.

11.1.6     Serven skall avges växelvis från olika serverutor och är beroende av

              servarens poäng, med undantag för regel 12.

 

11.2        Spelordning och placering på banan

Efter det att servemottagaren har returnerat serven, ska under den fortsatta

bollduellen bollen slås växelvis av någondera av spelarna på den servande sidan

och någondera av spelarna på mottagarsidan. Detta kan ske från valfri plats på

respektive spelares sida av nätet, ända fram till dess att bollen inte längre är i

spel (Regel 15).

 

11.3        Poäng och serve

11.3.1     Om den servande sidan vinner en bollduell (Regel 7.3), får den

              servande sidan en poäng. Servaren ska sedan serva igen från den

              andra serverutan.

11.3.2     Om den mottagande sidan vinner en bollduell (Regel 7.3), får

              mottagarsidan en poäng. Mottagarsidan blir den ”nya servesidan”.

 

11.4        Turordning för serven

11.4.1     I varje set skall rätten att serva alternera enligt följande:

11.4.2     från den spelare som inledde setet med att serva i höger ruta.

11.4.3     till partnern till den spelare som inledningsvis var mottagare. Serven

              avges från vänster ruta.

11.4.4     till partnern till den spelare som inledningsvis servade.

11.4.5     till spelaren som inledningsvis var mottagare.

11.4.6     till spelaren som inledningsvis servade och så vidare.

 

11.5       Ingen spelare får serva eller mottaga en serve utan att vara i tur. Inte

             heller får en spelare mottaga två på varandra följande servar i samma

             set, med undantag för Regel 12.

 

11.6       Valfri spelare på den vinnande sidan ska serva först i nästa set och valfri

             spelare på förlorande sidan ska vara mottagare.

 

§ 12       Serverute-fel

 

12.1        Ett serverutefel har begåtts då en spelare:

12.1.1     har servat eller mottagit en serve utan att vara i tur.

12.1.2     har servat eller mottagit en serve från fel serveruta.

 

12.2        Om ett serverutefel upptäcks, skall felet rättas till och aktuell ställning

              ska inte ändras.

 

§ 13        Fel

 

Det är fel

13.1        om en serve inte är korrekt (regel 9.1).

 

13.2        om, i serven, bollen:

13.2.1     fastnar på nätkanten och blir hängande där eller

13.2.2     efter att ha passerat nätet fastnar i nätet eller

13.2.3     träffas av mottagarens partner.

 

13.3        om, under spelet, bollen:

13.3.1     landar utanför banans gränser (dvs  inte på eller innanför linjerna),

13.3.2     passerar genom eller under nätet,

13.3.3     ej passerar över nätet,

13.3.4     vidrör tak eller väggar,

13.3.5     vidrör en spelare eller spelarens kläder,

13.3.6     vidrör något annat föremål eller någon person utanför banan.

              Där så är nödvändigt kan på grund av spellokalens/hallens inredning

              en lokal badmintonmyndighet, i överensstämmelse med det egna

              nationella förbundet (i vårt fall Badminton Sweden) utfärda särskilda

              bestämmelser för tillfällen då hinder är i vägen för bollens naturliga

              banor.

13.3.7     fångas och hålls kvar på racketen och sedan slungas iväg under slagets

              genomförande,

13.3.8     träffas två gånger i följd av samma spelare med två slag.

              Förtydligande: En boll som träffar ramen och senorna på racketen i ett

              lag är inte ”Fel”,

13.3.9     träffas av en spelare och därefter av dennes partner eller

13.3.10   vidrör en spelares racket och sedan inte rör sig emot

              motståndarens bana,

 

13.4        om, när bollen är i spel, en spelare:

13.4.1     vidrör nätet eller dess stolpar med racket, kropp eller kläder,

13.4.2     kommer in på motståndarens banhalva över nätet med sin racket

              eller kropp utom i de fall då den spelare som slår ett slag där bollen

              träffas på den slåendes sida och där spelaren sedan fullföljer slaget över

              nät,

              Förtydligande: Det är alltså tillåtet att träffa en boll på sin sida av

              planen och sedan fullfölja slaget över nätet in på motståndarens

              planhalva (under förutsättning att spelaren inte nuddar nätet).

13.4.3     kommer in på motståndarens banhalva under nätet med sin racket eller

              kropp på ett sådant sätt att det stör eller distraherar motståndaren,

13.4.4     hindrar motståndaren, exempelvis hindrar denne från att göra ett

              regelrätt slag där bollen följs över nätet, eller

13.4.5     om, under spel, en spelare avsiktligt distraherar en motståndare

              på något sätt exempelvis genom att skrika eller göra gester,

 

13.5        om en spelare gör sig skyldig till uppenbara, upprepade eller ihärdiga

              överträdelser av regel 16 (se nedan).

 

 

§ 14           Let

 

14.1         “Let“ ropas av domaren, eller av en spelare (om domare saknas), för

               att stoppa spelet

 

14.2         Domslutet ska vara ”let”, om:

14.2.1     servaren servar innan mottagaren är klar att ta emot serven (Regel9.4),

14.2.2     under servens genomförande både mottagare och servare döms för fel,

              Förtydligande: Det ska alltså dömas let om servaren begår ett servefel

              samtidigt som servemottagaren döms för mottagarfel.

14.2.3     efter att serven är returnerad, bollen:

14.2.3.1  fastnar på nätkanten och blir hängande där,

14.2.3.2  efter att ha passerat över nätet fastnar och blir hängande i nätet,

14.2.4     under spel bollen delar sig så att korken fullständigt skiljer sig

              från resten av bollen,

14.2.5     om enligt domarens bedömning, spelet störs eller en spelare störs

              av den andres coach,

14.2.6     en linjedomare är skymd och domaren ej kan fatta något beslut,

14.2.7     en oförutsedd eller oväntad händelse inträffar.

 

14.3        När domslutet  ”Let”  avges, ska spelet efter senaste serven ej räknas

              och den spelare som servade ska serva igen.

 

 

§ 15       Boll som inte är i spel

                     

En boll är inte i spel då:

15.1        den träffar nätet eller en av nätstolparna och börjar falla nedåt mot

              banan på den slåendes sida av nätet,

 

15.2        den träffar golvet på banan, eller

 

15.3        ett ”Fel” eller en “Let“ har dömts.

 

 

§ 16        Fortsatt spel, olämpligt uppträdande och bestraffning

 

16.1         Spelet ska fortgå från det att första serven är avgiven till dess att

                matchen är avslutad, med undantag för Reglerna 16.2 och 16.3.

 

16.2       Pauser

16.2.1     Pauser får inte överstiga 60 sekunder under varje set då den sida som

              först nått 11 poäng.

16.2.2     Pauser får inte överstiga 120 sekunder mellan första och andra set

              och mellan andra och eventuellt tredje set.

              (I matcher som sänds i tv kan referee före matchen bestämma

              att pauserna är obligatoriska och fixerade till ovan angivna tider).

 

16.3        Avbrott i spelet

16.3.1     Domaren kan besluta om avbrott i spelet för den tid domaren

              anser nödvändig, för omständigheter som en spelare inte råder över.

16.3.2     Under speciella omständigheter kan refereen ge order till domaren att

              besluta om avbrott i spelet.

16.3.3     Om det blir ett avbrott i spelet ska den uppnådda poängställningen

              gälla och när spelet återupptas startas från densamma.

 

16.4        Fördröjning av spelet

16.4.1     Under inga omständigheter får spelet fördröjas för att ge en spelare

              möjlighet att återhämta sig eller motta råd.

16.4.2     Domaren ska ensam handskas med alla typer av fördröjning i spelet.

 

16.5        Mottagning av råd och lämna banan

16.5.1     Endast när bollen inte är i spel (Regel 15), ska en spelare tillåtas motta

              råd under en match.

16.5.2     Ingen spelare får lämna banan under match utan domarens tillåtelse, 

              förutom under pauser beskrivna i Regel 16.2.

 

16.6        En spelare får inte:

16.6.1     avsiktligt orsaka fördröjning eller avbrott i spelet.

16.6.2     avsiktligt påverka eller skada bollen för att på så sätt ändra dess 

              hastighet eller flykt.

16.6.3     uppträda förolämpande, eller

16.6.4     göra sig skyldig till osportsligt uppträdande, som inte täcks av 

              spelreglerna för badminton.

 

16.7        Brott mot reglerna

16.7.1     Domaren skall hantera varje brott mot Reglerna 16.4, 16.5 eller

              16.6 genom att:

16.7.1.1   utdela en varning till den felande sidan.

16.7.1.2   döma “Fel” på felande sidan, om den tidigare blivit varnad. 

               Två sådana “Fel” från en sida skall anses vara upprepade

               överträdelser, eller

16.7.2      i de fall då en flagrant eller upprepad överträdelse sker eller brott mot 

               Regel 16.2 sker, ska domaren döma “Fel” på den felandes sida och

               den felande sidan anmäls omgående till referee, som har befogenhet att

               diskvalificera den felande spelaren från matchen.

 

 

§ 17        Tävlingsledning och regeltolkning

 

17.1         Refereen har det yttersta ansvaret för en turnering eller tävling i vilken

               en match ingår.

 

17.2         Domaren, då sådan är utsedd, har ansvaret för matchen, banan och

               dess omedelbara omgivningar. Domaren ska rapportera till refereen.

 

17.3         Servedomaren ska döma för servefel som görs av servaren om de

               inträffar enligt Regel 9.1.

 

17.4         En linjedomare ska visa om bollen landat innanför eller utanför den

               eller de linjer han/hon tilldelats att ansvara för.

 

17.5         En funktionärs beslut är fast i alla punkter för vilken denne ansvarar

               förutom, om det enligt domarens åsikt, är ställt utom allt rimligt tvivel

               att en linjedomare har gjort ett misstag, Om så är fallet ska domaren

               göra en rättelse av linjedomarens beslut.

 

17.6         En domare ska:

17.6.1     upprätthålla och tillämpa spelreglerna och speciellt döma ”Fel” eller 

              ”Let” om något av dem inträffar.

17.6.2     ta beslut rörande dispyt, om en sådan framställs innan nästa serve är 

              avgiven.

17.6.3     försäkra sig om att spelare och åskådare hålls informerade om 

              poängställningen i matchen.

17.6.4     utse eller byta ut linjedomare eller servedomare i samråd med refereen.

17.6.5     när linje- eller servedomare saknas, ansvara för att deras uppgifter blir

              utförda.

17.6.6     när en utsedd linje- eller servedomare är skymd, utföra dennes uppgift 

              eller döma "Let".

17.6.7     anteckna och rapportera till refereen alla saker som rör Regel 16,

              och

17.6.8     vid behov tillkalla refereen för att avgöra dispyter angående 

              regeltolkningar. (Sådana dispyter måste avgöras innan nästa serve är

              avgiven, eller vid slutet av ett set, innan den klagande parten har lämnat

              banan).

 

Uppdaterad: 30 NOV 2008 12:40 Skribent: Ola Blomkvist

 lbmk fACEBOOK

 

 

 

ABB

bilmetro-logo

 Loxodonta AB Logo

 

 Vinylverkstan

 

SISU_Webb_IF_190X190_samverkan

Postadress:
Ludvika BMK - Badminton
Bilvägen 6
77142 Ludvika

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info

test