Hoppa till sidans innehåll

Stadgar


Fastställda av 1975 års årsmöte

 

  

STADGAR

Ludvika Badminton Klubb, stiftad den 17 november 1969, har till ändamål att genom utövning av idrott och friluftsliv verka för höjande av medlemmarnas andliga och fysiska fostran, samt för främjande av god kamrat- och idrottsanda.

MEDLEMSKAP

§ 1 Inträde

Medlem inväljes av styrelsen efter därom gjord ansökan, som skall vara åtföljd av inträdesavgift, därest sådan är fastställd å ordinarie årsmöte.

Medlem kan av styrelsen kallas till ständig ledamot.

Genom beslut å ordinarie möte kan medlem kallas till hedersledamot.

§ 2 Utträde

Medlem, som vill utträda ur Ludvika Badminton Klubb, gör skriftlig anmälan därom till styrelsen och är därmed omedelbart skild från Ludvika Badminton Klubb, eventuellt förfallna avgifter erlägges enligt styrelsens bestämmande.

Medlem som inte har betalt medlemsavgift för två på varandra följande verksamhetsår får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

§ 3 Uteslutning

Medlem, som icke i den ordning föreningens stadgar föreskriva, erlagt stadgad årsavgift eller som eljest brutit mot dessa stadgar eller som handlat mot hederns lagar, kan av styrelsen uteslutas ur Ludvika Badminton Klubb. Fråga om uteslutning av medlem får ej företagas till avgörande, förrän medlemmen ifråga beretts tillfälle att inom viss av styrelsen·angiven tid (minst 14 dagar) avgiva yttrande i ärendet. Beslut om uteslutning skall med angivande av orsaken delgivas vederbörande medlem medelst rekommenderad skrivelse med mottagningsbevis.

Medlem som uteslutits av styrelsen, äger rätt att vid möte med Ludvika Badminton Klubb söka ändring i styrelsens beslut, under förutsättning att han inom 14 dagar efter det att han fått del av beslutet hos styrelsen skriftligen anmält besvär över detsamma.

Ärende angående dylikt besvär skall föreläggas det ordinarie möte, som hålles närmast efter besvärstidens utgång, och skall särskilt angivas i kallelse till ifrågavarande möte, till vilket klaganden minst 8 dagar förut kallas medelst rekommenderat brev.

Grundas beslut om uteslutning på bristande betalning av stadgad årsavgift, åligger det styrelsen att återkalla beslutet, om de förfallna avgifterna erlagts före besvärstidens utgång.

Sedan beslut om uteslutning erhållit bindande verkan, upphör alla förpliktelser mellan Ludvika Badminton Klubb och den förutvarande medlemmen såvitt avser stadgeenliga avgifter. 

MEDLEMSAVGIFTER OCH MEDLEMSKORT

§ 4 Avgift

Medlem erlägger en årsavgift, som fastställes å ordinarie årsmöte för 1 år i taget.

Ständig ledamot erlägger en engångsavgift, som fastställes å ordinarie årsmöte.

Hedersledamot är befriad från avgifter.

Medlemskort får icke utlånas eller bortgivas.

DELTAGANDE I TÄVLINGAR OCH UPPVISNINGAR

§ 5 Representation

Medlem får icke utan styrelsens(eller – om styrelsen så bestämmer vederbörande sektionsstyrelse) medgivande representera Ludvika Badminton Klubb.

§ 6 Icke förbundstävlingar

Medlem äger icke rätt, att på annat sätt som föreskrives i vederbörande specialförbunds stadgar och bestämmelser, deltaga i tävlingar och uppvisningar, som omfatta idrottsgrenar anslutna till riksidrottsförbundet och som anordnas av organisation utanför förbundet eller vari utom förbundet stående idrottsutövare deltaga.

STYRELSEN

§ 7 Styrelse

Ludvika Badminton Klubbs angelägenheter handhaves aven styrelse bestående av ordförande och fem övriga ledamöter jämte två suppleanter. Kommittéordförande enligt § 11 skall ingå i styrelsen

Ledamot och suppleant i styrelsen utses vid ordinarie årsmöte bland röstberättigade medlemmar.

Avgår styrelseledamot före mandattidens utgång inträder den suppleant som enligt den mellan suppleanterna bestämda ordning står i tur, såsom styrelseledamot för tiden intill nästföljande ordinarie årsmöte.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.

Val styrelse förberedes av en valnämnd bestående av tre röstberättigade medlemmar.

Valnämnd väljes av årsmöte för ett år i taget.

§ 8 Sammanträde

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande och är beslutsmässig då minst tre ledamöter är närvarande.

§ 9 Styrelsens verkan

Styrelsen skall verka för Ludvika Badminton Klubbs framåtskridande och tillvarataga dess intressen.

Ordförande är Ludvika Badminton Klubbs officielle representant, leder styrelsens förhandlingar och övervakar dess stadgars efterlevnad.

I ordförandes frånvaro träder vice ordföranden i hans ställe.

I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter enligt styrelsens bestämmande, varvid dock nedan angivna åligganden tillkommer sekreteraren och kassören nämligen.

Sekreteraren:

·         att föra och förvara protokoll över styrelsens sammanträden

·         att registrera och förvara inkommande skrivelser

·         att om ordföranden icke annorlunda bestämmer, underteckna alla utgående skrivelser och förvara kopior till dessa, samt

·         att upprätta förslag till styrelsens årsberättelse.

Kassören:

·         att uppbära alla avgifter (anslag) till och verkställa alla utbetalningar för Ludvika Badminton Klubb, dock att utbetalningar skall attesteras av ordföranden,

·         att föra fullständig kassabok över Ludvika Badminton Klubbs räkenskaper,

·         att föra medlemsmatrikel och inventarieförteckning i vilken även införas av Ludvika Badminton Klubb förvärvade priser,

·         att om styrelsen icke annorlunda bestämmer, förvara nämnda priser, samt

·         att till betryggande belopp försäkra Ludvika Badminton Klubbs idrottsmateriel, priser och övriga tillhörigheter.

§ 10 Styrelsens ansvar

Styrelsens ledamöter äro gemensamt ansvariga för sin förvaltning.

§ 11 Kommittéer

Den rent idrottsliga verksamheten handhas av följande kommittéer:

a)    Ungdomskommittén

b)   Motionskommittén

c)    Tävlings-och seriekommittén

Under löpande verksamhetsår kan styrelsen, om den vid enhälligt beslut så finner nödvändigt, tillsätta ytterligare kommittéer att handha anvisad uppgift fram till nästkommande ordinarie årsmöte.

Årsmöte utser för varje kommitté en ordförande att handha dess verksamhet. Kommittéordförande utser själv eventuella medarbetare.

Årsmöte kan uppdraga åt styrelsen att utse kommittéordförande.

Kommittéordförande redovisa kommitténs verksamhet för styrelsen årligen, senast 2 veckor före ordinarie årsmöte

Kommittéerna åligger:

a)    Ungdomskommittén: att svara för ungdomsverksamhet i form av fritidsgrupper för olika åldrar och kategorier. Verksamheten skall även möjliggöra för ungdomarna att deltaga i tävlingar arrangerade inom distriktet. Dessutom skall kommittén vara kontaktorgan för de ledare, som handhar badminton som ”fritt valt arbete”  i skolorna.

b)   Motionskommittén: att fördela bland klubbens motionsspelande medlemmar de speltimmar, som styrelsen beslutat avsätta för motionsverksamhet, samt att arrangera tävlingar inom klubben för motionsspelare.

c)    Tävlingskommittén: att svara för träning av ungdomar och seniorer som skall representera klubben i nationella seriesystem och vid nationella tävlingar, arrangera klubbens deltagande i sådana evenemang samt att arrangera KM

MÖTEN

§ 12 Årsmöte

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.

Med Ludvika Badminton Klubb hålles dels ordinarie årsmöte i september månad, dels extra möten, när så erfordras. Tidpunkt och plats för mötena bestämmes av styrelsen under iakttagande att kallelse till ordinarie årsmöte skall utfärdas senast 2 veckor före mötet.

Verksamhetsberättelse och övriga handlingar till årsmötet skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet.

§ 13 Rösträtt

Rösträtt tillkommer medlem som erlagt förfallna avgifter och under året uppnår en ålder av lägst 12 år, samt ständiga ledamöter.

Rösträtt får ej utövas med fullmakt. Icke röstberättigad medlem har yttranderätt men icke förslagsrätt.

 

 

§ 14 Beslutmässig

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande.

§ 15 Årsmötets ärenden

Vid ordinarie årsmöte förekomma följande ärenden:

1.      Fråga om mötets behöriga utlysande.

2.      Val av ordförande och sekreterare för mötet

3.      Val två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet.

4.      Kommittéernas och styrelsens berättelser.

5.      Revisorernas berättelse.

6.      Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

7.     Val av:

a)    Ordförande, tillika styrelsens ordförande för tid av ett år

b)   Övriga ledamöter(5 stycken) av styrelsen för en tid av ett år

c)    Minst 1 suppleant i styrelsen för en tid av ett år.

d)   Kommittéordföranden

e)    Minst 1 revisor för en tid av ett år, i detta val får styrelsens ledamöter icke deltaga.

8.      Förslag som väckts av styrelsen eller till styrelsen inlämnats av röstberättigad medlem minst 14 (förslag om stadgeändringar eller upplösning av Ludvika Badminton Klubb minst 30) dagar före mötet.

VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR SAMT REVISION

§ 16 Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden 1 aug - 31 juli.

Räkenskaperna (jämte styrelseprotokoll, medlemsmatrikel, inventarieförteckning m.m) tillhandahålles revisorerna senast 14 dagar före ordinarie årsmöte.

§ 17 Revision

Revisorerna åligger att granska styrelsens förvaltning och räkenskaper under det sistförflutna räkenskapsåret samt att till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 8 dagar före ordinarie årsmöte. 

BESLUT

§ 18 Beslut

Beslut fattas med acklamation eller avgöres genom votering (öppen eller sluten).

Vid votering bestämmes utgången-utom i frågor enl. § 20- genom enkel majoritet.

Om vid omröstning, som icke avser val, uppstår lika röstetal, skall det förslag gälla som biträdes av ordföranden, vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Alla beslut bekräftas genom klubbslag.

§ 19 Ekonomiska frågor

Beslut i fråga av ekonomisk natur får icke fattas, om frågan icke varit upptagen i föredragningslistan för vederbörligt möte.

STADGEFRÅGOR

§ 20 Ändringar

Förslag om ändring av dessa stadgar eller om Ludvika Badminton Klubbs upplösning får endast vid ordinarie årsmöte upptagas till avgörande.

För godkännande av dylika förslag erfordras beslut av minst 2/3 av vid mötet närvarande röstberättigade medlemmar

§ 21 Upplösning

Beslut om upplösning av Ludvika Badminton Klubb skall innehålla föreskrift om användning av Ludvika Badminton Klubbs tillgångar för bestämt, idrottsbefrämjande ändamål och skall omedelbart delgivas respektive specialförbund medelst bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, åtföljda av revisionsberättelse jämte balans- samt vinst-och förlusträkningar.

§ 22 Övriga stadgar

Utöver dessa stadgar gäller riksidrottsförbundets stadgar och övriga föreskrifter och anvisningar samt vederbörande specialförbunds stadgar, tävlingsreglementen och övriga i vederbörlig ordning utfärdade föreskrifter.

Ordförande och sekreteraren är ansvariga för att ovannämnda stadgar, föreskrifter och anvisningar vid behov finns tillgängliga för föreningens medlemmar

§ 23 Tolkning

Uppstår tvekan om tolkning av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i föreningen att i fråga om tillämpning av dessa stadgar inte väcka talan vid allmän domstol. Tvist om tillämpning av stadgarna skall i stället avgöras i enlighet med vad som anges i § 24.

§ 24 Tvist

Talan i tvist mellan medlem och förening får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven i RF:s eller SF:s stadgar, avgöras enligt lagen om skiljeförfarande. Dock skall följande gälla rörande kostnaderna för skiljeförfarandet. Vardera parten svarar för egna kostnader liksom för kostnaderna för den skiljeman man utsett. Ordförandens kostnader, inklusive kostnaderna för eventuell sekreterares, delas lika mellan parterna.

Ladda ner LBMK:s stadgar som PDF här 


Uppdaterad: 08 JUN 2016 02:38

 lbmk fACEBOOK

 

 

 

ABB

bilmetro-logo

 Loxodonta AB Logo

 

 Vinylverkstan

 

SISU_Webb_IF_190X190_samverkan

Postadress:
Ludvika BMK - Badminton
Bilvägen 6
77142 Ludvika

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info

test